jm
mahirap pala mag-isa
Home   ×       ×   Ask

uy….sorry na sa galit dyan…….

ang gulo

ang saya pero ang lungkot…..hayst

zishaaa:

VINCENT WAAAVE!

Okayy, halos lahat ng kasama naming teacher isa lang ang sinasabi samin… “Kailangan talaga may tunog? Maririnig ba yun sa picture?” Eh kasi tuwing nagpapapicture kami sa kanila lalo na pag Vincent Wave ang ginagawa namin eh laging may… “Wooooooooooooohhh!” Hanggang tawanan lahat sa huli. Halos sa lahat ng teacher ginawa namin yuun. :))

K. Di na talaga ko nag-aral HAHAHA. Bwiseet.

(via juliadiana)

nice one…… :) :) :) :) :)

Hey! Dreamer: There was a girl named Becca and a boy named Joe. Becca was in a... →

There was a girl named Becca and a boy named Joe. Becca was in a burning house. None of the firefighters could get in the house because the fire was too big. Joe dressed in one of the fire suits and got into the house. When he got up the stairs, the steps fell off behind him. When he got into her…

(Source: akosuperbitch)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter